Priyankush Jain

Main Page > Team > Priyankush Jain

Priyankush Jain

Partner at Juris Consultus

Professional Experience

2007

Partner

Juris Consultus

2009

Advocate

Suri & Company, Law Firm

2005

Advocate

ICICI Lombard